Loader
DANCE OF SILENCE

Dance of Silence

 

رقص سکوت

The pain of silence
is not a dagger
it does not kill in an instant
it kills every instant
it is a thorn
inserted in the tenderness of the soul
it burns, vein by vein

درد سکوت
خنجر نیست
در لحظه نمی کشد
هر لحظه میکشد
خاریست
فرو رفته به لطافت روح
می سوزاند رگ به رگ

woodland by woodland
it desiccates you
with every inhale, you do not take
your soul fractures
you break down to the depths
with each exhale
you become devoid of yourself
devoid of air
devoid of breath

جنگل به جنگل
خشک می کند تو را
با هر دمی که نمیزنی
جانت ترک بر میدارد
میشکنی تا عمق
با هر بازدمی
خالی میشوی از خودت
از هوا
از نفس

you have died
you read poetry
you weave stories
you imagine
you weave blossoms into the death-shroud
and pretend to live

مرده ای
شعر می خوانی
قصه میبافی
خیال میکنی
گل میبافی به کفن
و تظاهر به حیات

this is you
a figure of speech
from captivity
lips shut with all his being
begging for a caress
in need of a glance
in need of a greeting
that’s me
staring at you
bound up

این تویی
استعاره ای
از اسارتی
التماس نوازشی
لب بسته با تمام‌ وجود
محتاج یک نگاه
محتاج یک درود
آن منم
خیره به تو
بسته به بند

and again, refusing words
suffocation under oppression
under the rubble of sounds
leaning on a throne
and a muffled voice that
plaintive
out of tune

و باز هم اعتصاب کلام
خفگی زیر ستم
زیر آوار صدا
تکیه ای بر اورنگ
و صدایی که خفه
ناله کنان
بد آهنگ

arrives as a savior
sacrifices itself and
keeps watch
keeps watch over the oppression
keeps watch over the tears
keeps watch over sealed lips
teeth shattered by the force of anger
the echo is buried alive
the voice becomes mute once again

منجی می آید
جان فدا میکند و
پاس میدارد
پاس میدارد ظلم
پاس میدارد اشک
پاس می دارد لبهای به هم دوخته را
دندانهای شکسته از فشار خشم
زنده به خاک میشود ندا
دوباره لال میشود صدا

in love with the throne
burning for the crown
he becomes king
a king with a crown
a crown made of
anything but you

دلباخته تخت
دلسوخته تاج
شاه می شود
شاهی با تاجی
تاجی از جنسی
هر آنچه جز تو

a headless lord
lips shut with all his being
in need of a glance
in need of a greeting
this inglorious glory
this bankrupt government
this dishonorable law
this gilded chain

سردار بی سر
لب بسته با تمام‌ وجود
محتاج یک نگاه
محتاج یک درود
این شکوه بی شکوه
این دولت بی دولت
این قانون بی وقار
این زنجیر زرنگار

lawful chains
shoulder to shoulder
they have stood tall
faithful to misconception
o chains of gold
o hanging ropes
upon the paper’s naked body
write in white
in charcoal color

زنجیرهای قانونی
شانه به شانه
قد الم کرده اند
مؤمن به اشتباه
ای زنجیرهای طلا
ای طنابهای آویزان
بر تن عریان کاغذ
بنویسید سپید
با رنگ زغال

write that I
am afflicted with the cage
am besotted with faith
I’ve forged a cage
from myself
around myself
a carpet whose warp is me
and whose weft, too
and this unequal union of me and me
against me

بنویسید که من
مبتلای قفسم
شیفته ایمانم
قفسی ساخته ام
جنس خودم
گرد خودم
فرشی که تارش منم
پودش منم
واین اتحاد نابرابر ‌من با من
در برابر من

sings an anthem
song of freedom
without instruments and without a voice
freedom becomes a drawing on a wall
a wall that every moment
is falling down

سرود میخواند
سرود آزادی
بی ساز و بی آواز
آزادی نقش دیوار می شود
دیواری که هرآینه
در حال ریختن است

lovingly I sew numbers
meaningless numbers
on the body of the box that turns numbers into naught
like the number of those that were killed
like the number of prisoners of war
the number of child laborers
the number of casualties caused by a mistake
or a human error
humanity is annihilated
under the weight of numbers
it begins to pant
breaths of sympathy

عاشقانه شماره می دوزم
شماره های بی معنا
بر تن‌ جعبه “هیچ کنی پوچ کنی”
مثل تعدادی که کشتند
مثل تعداد اسرای جنگ
تعداد کودکان کار
تعداد قربانیان یک اشتباه
یا یک خطای انسانی
نابود می شود انسان
زیر فشار عدد
به شماره می افتد
نفس های همدردی

this ravishing serpent
is a spellbound sorcerer
in love with the throne
burning for the crown
colors the night with grief
colors the day with night
sews mouths shut and
in silence
pretends
to respect

این مار خوش خط و‌خال
افسونگر مسحوریست
دلباخته تخت
دلسوخته تاج
غم میزند به شب
شب میزند به روز
دهان می دوزد و
با سکوت
تظاهر میکند
به احترام

a wall of your silence
a wall of my silence
brick by brick
stone by stone
this false edifice
that beautiful edifice

دیواری از سکوت تو
دیواری از سکوت من
آجر به آجر
سنگ به سنگ
این عمارت دروغ
آن عمارت قشنگ

with courage on the mountaintop
someone shouts
that the voice has been hanged
the echo moans
that upon the withered body of song
they rained down bullets
and again, the voice becomes mute
the echo is buried alive
hope grows from the soil
shines for a day
cries out salvation
and we, with sewn lips
sing a lullaby,
maternally to the city

با شجاعت بر سر کوه
فریاد می زند کسی
که صدا را آویختند
پژواک می نالد
که بر بدن خشک ترانه
گلوله باریدند
و دوباره لال می شود صدا
زنده به خاک می شود ندا
امید از خاک می روید
می درخشد یک روز
زنجه می کند نجات
و ما لب دوخته
لالایی می خوانیم
مادرانه به شهر

through this green land
every dandelion that passed
its mouth was sewn shut
every osprey that arrived
flew despondent into the cage
phoenix in a cage
dances
sings
cheers
falls in love
the lovemaking of captive and chains
the lovemaking of tree and ax
and this depraved surrender

از این سرزمین سبز
هر قاصدکی که گذشت
دهانش دوخته بود
هر مرغ همایی که رسید
درمانده به قفس پرید
ققنوس در قفس
می رقصد
آواز می خواند
هلهله میکشد
دل می بازد
عشقبازي اسير و زنجير
عشقبازی درخت و تبر
و این تسلیم بی همه چیز

wishing for hope
pleading for salvation
poetically in silence
I dance
I draw pictures
on the afflicted body of the fence
on the harsh stench of the bars
I draw
on the putrid smell of iron
I wear a mirror
take on your color
the dance of silence and
we speechless poets
Watching phoenix lying in the fire

به تمنای امید
به تمنای نجات
شاعرانه در سکوت
میرقصم
نقش می بندم
بر تن مبتلای حصار
بر تعفن محكم ميله ها
نقش میکشم
روی بوی گند آهن
من آینه می پوشم
همرنگ تو می شوم
رقص سکوت و
ما شعرای لال
به تماشای ققنوس خوابیده در آتش

the sun will saunter forth
will shine one day
that urgent radiance
that wingless phoenix
who washed away the fear
from the dark body of the bars
will shine one day
we’ll read stories that day
in the muted eyes of humans
stories that cannot be written with pens
words that cannot be said with words
pains that cannot be
shouted with shouts.

می خرامد خورشید
می درخشد یک روز
آن تابان بی تاب
آن ققنوس بی بال
که هراس را می شست
از بدن تاریک میله ها
می درخشد یک روز
آنروز قصه می خوانیم
در چشمان لال انسانها
قصه هایی که با قلم نمی توان نوشت
حرفهایی که با حروف نمی توان زد
دردهایی که با داد
فریاد نتوان کرد

Siavash Jaraiedi

سیاوش جرایدی

 

Translated by: Omid Arabian

advocartsy

Public Opening Reception:
Thursday, May 19th, 6 PM – 9 PM
On view through June 11th, 2022.

434 N. La Cienega Blvd. West Hollywood, CA 90048

dance of silence